GDPR. Startsida. Aktuellt. Policies. Företaget. Personal. Produkter. Lokaler. Lediga jobb. Prislista. Blanketter. Kontakt.
©Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB 2021

Miljö/kvalitet

 

Företaget är sedan år 2007, som ett av relativt få svenska dentallaboratorier, miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000. Revisionen sker årligen av Qualify AB vilka är ackrediterade av Swedac. Systemet, som är utvecklat speciellt för mindre företag omfattar följande standards.

 

 

FR2000 stödjer samtliga de krav i LVFS 2003:11 bilaga 1 och 8 under vilken vår verksmhet lyder och jämställs i övrigt helt med ISO 9001 och 14001. Tillsammans med de övriga komponenterna ovan är FR2000 därmed ett komplett verksamhetsledningssystem vilket genomsyrar hela vår verksamhet och ingår i vårt dagliga arbete.

 

Miljöpolicy

Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB ska följa tillämpliga och gällande lagar och förordningar samt genom uppsatta mål och förbättringsåtgärder arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vi ska även verka för en resurssnål produktion med ökad återvinning. Vi arbetar mot våra fastställda miljömål med fortlöpande förbättringar. Genom utbildning och information säkrar vi att alla medarbetare på företaget aktivt deltar i miljöarbetet.

 

Kvalitetspolicy

Laboratoriet ska sträva efter att i rätt tid leverera felfria produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov och förväntningar. Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB har god kvalitet som främsta ledstjärna men vi eftersträvar även hög utbildningsnivå på personalen, god kundkontakt samt att leva upp till våra kunders krav om leveranssäkerhet. Genom systematiskt förbättringsarbete baserad på japansk produktionsfilosofi, är målet att successivt eliminera uppkomna kvalitetsbrister och därmed höja hela vår redan höga kvalitetsnivå ytterligare.

 

Arbetsmiljöpolicy

Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB ska värna om sina anställda och ha en god arbetsmiljö. Företaget skall tillhandahålla den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetsmomenten säkert, samt som minst följa gällande arbetsmiljö/brandskydds-lagstiftning.

Företaget ska genom årlig kompetensinventering se till att personalen har god utbildning i de arbetsuppgifter de utför för att säkra den höga kvalité vi erbjuder våra kunder samtidigt som vi därmed minskar risken att drabbas av brand, skada och olycka som kan skada människor eller egendom.

Genom att arbeta med regelbundna mål och skyddsronder/brandronder förbättrar vi ständigt vår arbetsmiljö.